AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 9-CU HİSSƏ: YERLİ ŞÖBƏLƏRİN YARADILMASI İLƏ BAĞLI TƏLİMAT


1. BİRİNCİ MƏRHƏLƏ: KOORDİNATORUN MEYDANA ÇIXMASI.
1.1.Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının ölkədə, şəhərdə, rayonda, digər yaşayış məntəqəsində regional strukturunun yaradılmasının ilk addımı Avrasiya ideyalarına maraq göstərən, Avrasiya strukturunun yaradılması üzrə fəaliyyətlə sıx məşğul olmaq üçün iradəyə, enerjiyə və təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik entuziast-koordinatorun ortaya çıxmasıdır.
1.2.Bu koordinator müəyyən hallarda Hərəkatın aşağıda nəzərdən keçiriləcək strukturlarının yaradılması ssenarilərindən asılı olaraq artıq mövcud olan ictimai, inzibati, kommersiya və ya partiya təşkilatları strukturları tərəfindən də göndərilə bilər.
1.3.Avrasiya Hərəkatının daimi koordinatoru meydana çıxan kimi, Avrasiya Hərəkatının şəbəkə strukturunun təşkilatı baxımdan qeydiyyata alınmasının birinci mərhələsi başlayır.
1.4.Daimi koordinator ya internet şəbəkəsi, ya da telefon vasitəsilə Avrasiya Hərəkatının Moskvadakı mənzil-qərargahı ilə əlaqəyə girir, onlayn rejimdə hər bir növbəti fəaliyyət mərhələsi barədə məsləhətləşir, üzvləri fərdi qaydada və kollektiv şəkildə hərəkata qəbul edir, tədbirləri, konfransları, görüşləri, kollokviumları, avrasiyaçılıq fəaliyyətinin digər formalarını razılaşdırır.
2. İKİNCİ MƏRHƏLƏ: KOORDİNASİYA MƏRKƏZİNİN YARADILMASI.
2.1.İkinci mərhələdə koordinator insanları, enerjiləri, imkanları və vəsaitləri cəlb edərək koordinasiya mərkəzi yaradır; mərkəzə koordinator özü, ofis, katib, başlanğıc üçün maliyyə, nəqliyyat və rabitə, müntəzəm yığıncaqlar, seminarlar, mühazirələr, görüşlər və s. üçün yer daxildir.
2.2.Regionda yaradılımış koordinasiya mərkəzi Avrasiya Komitəsindən regionda nümayəndəliyin açılması haqqında hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilmiş vəsiqə alır, struktur tam olaraq – həm kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə tam oturuşduqdan sonra nümayəndəlik Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının rəsmi filialına çevrilir.
2.3.Regional nümayəndəlik və ya filial öz fəaliyyətini aşağıdakı istiqamətlərdə inkişaf etdirir:
✳Avrasiyaçı metodikasını geopolitika, sosiologiya, politologiya, din tarixi, iqtisadiyyat, konfliktologiya, etnologiya, fəlsəfə, tarix və s. sahələrdə regional problemlərin tədqiqinə tətbiq edən Avrasiya regional “fikir fabrikinin” (think tank – Azərbaycanda avrasiya.info saytı) yaradılması;
✳Regional məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində, universitetlərdə, akademiyalarda və digər yerlərdə Avrasiya təhsil proqramlarının təşkili (“Avrasiya İnstitutu”, “Yeni Universitet”, geopolitika, fəlsəfə, politologiya, milli ideya, iqtisadiyyat, postmodern nəzəriyyəsi, strategiya və s. üzrə avrasiyaçı kursları);
✳Regionlararası və beynəlxalq biznes əlaqələrinin inkişafı, Hərəkatın, onun regional filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün region iqtisadçılarını və biznes elitasını birləşdirən Avrasiya İqtisadi Klubunun açılması;
✳Hərəkatın gənc passionar kadrlarından Avrasiya Gənclər Birliyi özəklərinin təşkili;
✳Regionun yaradıcı, artistik və mədəni elitasının, intelligensiyasının birləşdirilməsi üçün Avrasiya Yaradıcılıq Birliyi nümayəndəliyinin açılması;
✳Regional Avrasiya mətbuat mərkəzinin, saytın bazasında informasiya agentliyinin və gələcəkdə bu əsasda Avrasiya media-holdinqinin yaradılması, avrasiyaçı ədəbiyyatın nəşri və yayımı, yerli KİV-lərlə avrasiyaçı ideyanın, şəbəkənin və strukturun genişlənməsi yolunda əməkdaşlıq;
✳Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatına daxil olan fərdi və kollektiv üzvlərin, ictimai təşkilatların, birliklərin, fondların və s. qeydiyyatı.
3. ÜÇÜNCÜ MƏRHƏLƏ: EFFEKTİV FƏALİYYƏT.
3.1.Tam oturuşmuş nümayəndəlik və ya filial vahid təşkilatın bir hissəsi olaraq Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının bütün aktivliyi ritmində fəaliyyət göstərir, ümummilli və beynəlxalq konfranslarda, simpoziumlarda, qurultaylarda, festivallarda, çıxışlarda, mitinqlərdə, yığıncaqlarda, toplantılarda, master-klaslarda, maarif və təhsil proqramlarında, avrasiyaçı kadrların hazırlanması kurslarında və s. səmərəli iştirak edərək, avrasiyaçı ədəbiyyatı, musiqini, audio və video informasiyaları yayır, elmi, analitik və intellektual işlər həyata keçirir, avrasiyaçılıq ruhunda və avrasiyaçılıq çalarında avtonom təşəbbüslər təklif edir və gerçəkləşdirir.
3.2.Hər bir regional nümayəndəlik, yaxud filial şəbəkə prinsipi məntiqi üzrə Hərəkatın Avrasiya Komitəsi, aparatı və katibliyi, həmçinin Rusiyadakı və xaricdəki regional nümayəndəlikləri ilə daim qarşılıqlı informasiya mübadiləsi aparır.
3.3.Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının bütün strukturlarının fəaliyyəti Avrasiya ideologiyasının təntənəsinə, milli, kontinental və dünya miqyaslı qələbəsinə, avrasiyaçılığın 21-ci əsrdə insanlığın dominant ideyasına çevrilməsinə, bəşəriyyətin birgə yaşayışının avrasiyaçılıq prinsipləri və dayaqları üzərində qurulmasına yönəlib.
4. BİRİNCİ SSENARİ: YUXARIDAN TƏŞKİLOLUNMA.
4.1.Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının strukturlarının təşkilinin ölkələrdə, regionlarda, şəhərlərdə, rayonlarda və yaşayış məntəqələrində bir neçə ssenarisi var – “yuxarıdan”, “aşağıdan” və “ortadan”.
4.2.Yuxarıdan təşkilolunma. Yüksək vəzifəli və nüfuzlu siyasi xadim, məsuliyyətli rəhbər, iri məmur, böyük biznes təmsilçisi, yaxud digər hakimiyyət nümayəndəsi və ya bu cür şəxslərdən ibarət qrup avrasiyaçılıq ideyaları ilə maraqlanaraq, onları öyrənməyə başlayır və öz regionunun praktikasına tətbiq etmək istəyir.
4.3.Konkret fəaliyyətin başlanğıcı üçün onlar Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının Moskvadakı aparatı ilə əlaqə saxlayır, bundan sonra həmin qrupdan olan nisbətən tanınmış regional şəxslərin namizədliyi Avrasiya Komitəsi tərəfindən Ali Şuraya, yaxud Hərəkatın digər rəhbər strukturlarına kooptasiya üçün nəzərdən keçirilir və onlar regionda Hərəkatın strukturunun yaradılmasına başlamaq üçün hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilmiş razılıq alırlar.
4.4.Partiya, milli, konfessional, peşəkar mənsubiyyətlər, digər ictimai hərəkat və təşkilatlara üzvlük heç bir əhəmiyyət daşımır. Avrasiya ideyalarını istisnasız olaraq hər bir şəxs bölüşə bilər və qanun da istənilən peşə sahiblərinə bu cür ictimai təşkilatlarda iştirak etməyə yol verir – ölkə prezidentindən tutmuş işsizlərə qədər hər kəs, hərbçilər və bütün ordu növlərinin xüsusi təyinatlıları, dövlət qulluqçuları, müxtəlif partiya funksionerləri, iş adamları, ənənəvi konfessiyaların nümayəndələri və s. daxil olmaqla Avrasiya Hərəkatına qatıla bilərlər.
4.5.Avrasiyaçılıqla maraqlanan və yetərli administrativ imkanları olan şəxs regionda koordinasiya mərkəzinin yaradılması üçün müəyyən təşkilati resurs ayırır – ilk növbədə regional koordinatoru təyin edir və birinci mərhələdə müəyyən zəruri fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün ilkin maddi vəsait (ofis, rabitə və s.) təşkil edir.
4.6.Bundan sonra 1-ci, 2-ci və 3-cü mərhələlərdə və onların bütün alt bəndlərində göstərilənlər gəlir.
5. İKİNCİ SSENARİ: AŞAĞIDAN TƏŞKİLOLUNMA.
5.1.Bu halda regionda Avrasiya strukturu yaradılmasının təşəbbüskarı kimi mükəmməl koordinasiya mərkəzi yaratmağa administrativ və maliyyə imkanları olmayan, ancaq Avrasiya Hərəkatının fəaliyyətində ürəkdən, həvəslə iştirak etməyə can atan, onun prinsip və ideallarını bölüşən, regiondakı işin təşkilində əzm və iradə göstərən insan və insanlar qrupları çıxış edir. Bu cür insanlar çox zaman gənclər və tələbələr olur, ancaq hökmən təkcə onlar olmur.
5.2.Onlar bu ssenari ilə fəaliyyət göstərərək, Hərəkatın Moskvadakı aparatı ilə əlaqə yaradırlar, öz inisiativlərini qeydə aldırırlar, əlaqə üçün öz koordinatlarını qoyurlar, potensialları və imkanları haqda məlumat verirlər, həmçinin regiondakı ümumi atmosferi avrasiyaçılıq mövqeyindən təsvir edirlər. Sonrakı fəaliyyətdə Avrasiya Komitəsindən müvafiq təlimatlar alırlar.
5.3.Bəzi hallarda regionda Hərəkatla əməkdaşlıq edən müəyyən modullar artıq mövcud olur. Bu halda Hərəkatın mərkəzi aparatı regional avrasiyaçıların öz aralarıında münasibət və əlaqə qurmasına kömək edir ki, potensialı birləşdirərək koordinasiya mərkəzinin yaradılmasına çıxsınlar (bundan sonra 1-ci, 2-ci və 3-cü mərhələlər bütün alt bəndləri ilə birlikdə gəlir).
5.4. Başqa hallarda da Hərəkatın aparatı regional strukturların yaradılması işində konkret addımlar üzrə tövsiyələr verir. 
5.5.Nəhayət, Hərəkatın mərkəzi aparatında özünün Avrasiya şəbəkəsində iştirak niyyətini qeydə aldırmış hər bir avrasiyaçı entuziast mükəmməl koordinasiya mərkəzi yaradılması üçün çatışmayan elementləri müstəqil axtara, bu zaman öz enerjisinə, fantaziyasına və iradəsinə arxalana bilər. Hər bir avrasiyaçı bilməlidir ki, onun arxasında Avrasiya Hərəkatının bütün milli, kontinental və dünya Avrasiya şəbəkəsi özünün sərhədsiz, daim yüksələn potensialı, gücü və qüdrəti ilə dayanıb. O lazımi anda köməyə gələcək, dəstək və instruksiya verəcək, optimal qərarlar çıxarılmasına yardımçı olacaq.
5.6.Burda və bütün digər ssenarilərdə ən başlıcası bir şeydir: Avrasiya şəbəkəsinə qoşulmaq, Avrasiya Hərəkatının mərkəzi aparatı ilə daimi onlayn əlaqədə olmaq (ən rahatı internet şəbəkəsi vasitəsilədir). Bu ən əsas və mühüm məqamdır – bütün digər mərhələlər təbii məntiq üzrə inkişaf edəcək. Təşkilatı baxımdan avrasiyaçı olmaq – Avrasiya şəbəkəsinə qoşulmaqdır.
6. ÜÇÜNCÜ SSENARİ: ORTADAN TƏŞKİLOLUNMA.
6.1.Üçüncü ssenari Avrasiya Hərəkatı regional strukturunun təşəbbüskarı kimi müəyyən təşkilati resurslara malik, ancaq resursları mükəmməl koordinasiya mərkəzinin yaradılması üçün yetərli olmayan insan və insan qruplarını nəzərdə tutur. Bu bir qayda olaraq ali məktəb və üniversitet müəllimləri, dini və ictimai xadimlər, orta səviyyəli məmurlar, yaxud orta və kiçik biznes nümayəndələri, hərbi qulluqçular və ya veteran təşkilatları nümayəndələri və s. timsalında olur.
6.2.Bu halda regional strukturun yaradılmasının məntiqi Hərəkatın mərkəzi aparatı ilə daimi əlaqəyə girmək və yerli səviyyədə çatışmayan elementləri axtarmaqdan ibarətdir.
6.3.Bu halda ən başlıca prinsip avrasiyaçı kadrların diversifikasiyası, avrasiyaçılıq praktikasına cəlb olunmuş sosial və peşəkar tiplərin genişlənməsinə orientasiyasıdır. Bir qayda olaraq bu ssenaridə maneə avrasiyaçıların həmfikirlərini öz mühitlərində axtarmasıdır – müəllimlər müəllimlər və tələbələr arasında, biznesmenlər iş adamları arasında, din və mədəniyyət xadimləri özləri kimilər arasında, hərbçilər orduda və s. axtarırlar. Belə halda avrasiyaçı tərəfdarların sayını çoxaltmaqla Avrasiya strukturunun keyfiyyəti artmır. Bunun əvəzində tiplərin maksimal diversifikasiyasına orientasiya etmək lazımdır: alim biznesmeni, məmur gənc intellektual-passionarı, biznesmen din xadimini, hərbçi alimi və s. axtarmalıdır. Bu, təşkilati əlaqələrin keyfiyyətini artırmağa, eyni sənətə sahib, eyni yaşlı, eyni mədəniyyətə malik insanlar arasında qıt olan təşkilati, intellektual və maddi dəstək mənbələrinə çıxmağa imkan verir. Avrasiyaçılıq struktur olaraq öz üzvlərinin imkan və əlaqələrinin maksimum genişlənməsinə orientasiya edir – yalnız bu bütün Hərəkatın durmadan böyüməsini, inkişafını və möhkəmliyini təmin edən zəruri potensialı verir.
6.4.Təşəbbüs qrupu əlaqələrin keyfiyyətli diversifikasiyasını yaratdıqdan və zəruri əlavə imkanlar tapdıqdan sonra Avrasiya şəbəkəsinin koordinasiya mərkəzinin yaradılmasının klassik ssenarisi üzrə hərəkət edə bilər (bax: 1-ci, 2-ci və 3-cü mərhələlər bütün alt bəndləri ilə birlikdə).
7. AVRASİYA TƏŞKİLATÇILIQ PRAKTİKASININ QISA DÜSTURU.
Regionlarda Avrasiya strukturlarının yaradılması haqqında Avrasiya Hərəkatının bu təlimatını qısa düsturla belə ümumiləşdirmək olar:
Avrasiyaçılıqla maraqlandın – avrasiyaçılğı sevdin – Avrasiya Hərəkatı strukturunda fəal iştirak etməyi arzuladın – Hərəkatın mərkəzi aparatı ilə əlaqə yaratdın – təlimat aldın – təşkilatlanmağa səy göstərdin – şəbəkənin hərəkətdə olan elementinə çevrildin – milli, kontinental və dünya Avrasiya prosesinin tamdəyərli içtirakçısına çevrildin – enerji, iradə, fəaliyyət, əməllər, nailiyyətlər, görüşlər, ideyalar, fikirlər, qələbələr və macəralar dolu yeni həyat yaşadın – əməlinlə dünyanın daha yaxşı olmasını yaxınlaşdırdın – həyatına məna verdin və boş yerə yaşamadın.


Müəllif: Aleksandr Duqin


Tərcümə: Nadir Qocabəyli
01-07-2021 01:05 Baxılıb: 2830    
Şərh bildir
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив