KONSEPTUAL ÇƏRÇİVƏDƏ HÜRUFİLİK TƏRİQƏTİ

Rəhim Həsənov
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun doktorantı
 
Mahiyyət etibarilə hürufilik antropomorfizm, panteizm və sufizim elementlərinin ehtiva olunduğu mistik təlimdir. Hürufilik və yaxud da Hürufiyyə (ər. حُرُوفِيَّة) XIV əsrin sonlarında Qərbi İranda, Azərbaycan və Anadolu ərazisində meydana gələn və XV əsrin əvvəllərində geniş yayılan sufi təriqətidir. Bu təlimin adı ərəbcə “hüruf” yəni, hərflər sözündən götürülmüşdür və təriqətin əsas mahiyyəti içərisində ərəb hərflərinə mistik çalarlar əxz etmək idi. Hürufilik təliminin qurucusu Şеyx Əbdürrəhman ibn Əbu Məhəmməd Şihabəddin Fəzlullah Astarabadi Nəimi Əl-Hürufi (1339-1394) şimal-şərqi İranda yerləşən Gülüstan ostanının Astarabad şəhərində dünyaya göz açmışdır. Nəiminin gənc yaşlardan etibarən sufizmə maraq duymasında Həllac Mənsurun böyük rolu olmuşdur.
Davamı    
 

Talış xalqı barədə

Bu yaxınlarda alimlər arasında əsl çaxnaşma baş vermişdir. Onlar müəyyən etmişlər ki, yalnız qohumlar arasında nikah bağlayan talışlar irsi xəstəliklərin nə olduğunu bilmirlər. Bu xalqın xüsusi genitik aparatının mövcud olması da aşkar edilmişdir. Nəslin saflığını qoruyan da məhz odur. Bu birincisi. İkincisi, bəlkə də elə həmin genetik aparatın olmasına görə talışlar arasında uzunuömürlülərin sayı daha çoxdur.
Qəribədir, əlli yaşlı talış kişinin orqanizmi bəzi parametrlərinə görə on yeddi yaşlı oğlanın orqanizminə uyğun gəlir. Tibb işçiləri onları ''xalqın yeniyetmə növü'' adlandırılır.
Talışların dili fars dilinə çox oxşayır. Onlar da islam dininə mənsubdurlar, şiədirlər. Maraqlı haldır ki, onların islama qədərki inamları da saxlanılmışdır.
Davamı    
 

    
 

    
 

    
 

В разведку приходят раз и навсегда

В сложное время 90-ых годов многие офицеры покинули армию, уходя в свободное плаванье в бизнесе. В это время Ладыгин Федор Иванович, начальник ГРУ, произнес знаменитую фразу: «В разведку приходят раз и навсегда».
Особая привлекательность разведслужбы – это смелые, находчивые и умные люди. Разведчики уважают свою избранную профессию. Да, Ладыгин стремился всеми силами сохранять кадровый потенциал военной разведки. Мощь страны была ослабленной, и разведчики, как передовые отряды, обязаны были защитить Россию.
Настоящие бойцы невидимого фронта сохранили верность присяге, несмотря на изменившиеся условия службы.
Davamı    
 

    
 

Немцы в советском плену

Образ пленных немцев по публикациям советской печати периода Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

13.05.42: Пленный обер-ефрейтор 11 роты 6 полка 30 немецкой пехотной дивизии Арнольд Хейш рассказал: «Некоторое время я лежал в госпитале в Риге. В городе очень много лазаретов. Все они переполнены ранеными и обмороженными. Недавно я возвратился на фронт. Настроение у солдат очень подавленное. Все хотят скорее вернуться на родину любой ценой. Постепенно рассеивается легенда о том, что русские, не берут немецких солдат в плен. Однако сдаваться в плен очень трудно.

Davamı    
 

Пленные немцы

Образ пленных немцев по публикациям советской и иностранной печати периода Великой Отечественной войны 1941-45 гг.:

"Красная звезда", СССР.
"Известия", СССР.
"Правда", СССР.
"Time", США.
"The Times", Великобритания.
"The New York Times", США.

17.12.43: Западнее Кременчуга в полном составе сдалась в плен 6 рота 849 полка 282 немецкой пехотной дивизии. Пленный лейтенант Гайль сообщил: «Мы занимали оборону, когда русские обошли с фланга и внезапно атаковали нас.

Davamı    
 

Нелегал раскрывает тайны. Генерал Юрий Дроздов рассказал о работе разведки

12 лет генерал Юрий Дроздов был командиром всех наших разведчиков-нелегалов. Его воспоминания из ряда информации, на которой стоит гриф «совершенно секретно».
Он и сам много лет был нелегалом. Но ещё до этого, в 19 лет, младший лейтенант Юра Дроздов получил первый боевой орден. 25 апреля 1945 г. его истребительный гвардейский противотанковый дивизион на берлинской Шифельбейнерш-трассе в упор расстрелял немецкие пушки, пять пулемётов, зенитное орудие и десятки солдат противника.
Но Дроздов не стал профессиональным военным, как его отец-офицер, георгиевский кавалер, воевавший и в Первую, и во Вторую мировую. Юрия Дроздова выбрала разведка.
Он появлялся в Западной Германии то в роли неистового эсэсовца барона Хоэнштейна, то в обличье инспектора Клейнерта.
Davamı    
 

HEGELİN TARİX NƏZƏRİYYƏSİNDƏ ŞƏRQ-QƏRB DİXOTOMİYASI

Rəhim Həsənov,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun doktorantı

"Şərq təfəkkürü təəssüratçılıqla, Qərb təfəkkürü təfərrüatçılıqla səciyyələnir. Şərqdə cəmiyyət insanların toplusu, Qərbdə insanlar cəmiyyətin hissələridir". Əbunəsr Farabi

Obyektiv idealizmin nəhəng nümayəndəsi, rasionalist metafizikanın məhək daşlarını yaradan Georq Vilhelm Fridrix Hegelin 1818-ci ildən dərs dediyi Berlin universitetində fəlsəfə tarixinə aid qələmə aldığı mühazirələr toplusu onun ölümündən sonra tələbələri tərəfindən çap olundu. “Fəlsəfə tarixinə dair mühazirələr” adlı əsərində o öz dövrünə qədər yazılmış fəlsəfi əsərlərə orjinal bir tərzdə yanaşmışdır.

Davamı    
 

    
 

    
 

    
 

İngilis dili kurslarında öyrədilən dil əsl ingilis dili deyildir

Birləşmiş Krallıqda (BK) mənzillənən kommunikasiya bacarıqları və mədəniyyətlər arası məşqçi Chia Suan Chong bildirir ki, ana dili ingilis dili olanlar müasir cəmiyyətdə ünsiyyət zamanı bir sıra anlaşılmazlıqlarla üzləşirlər. Belə ki, onlar ikinci və ya üçüncü dili ingilis dili olan şəxslər üçün anlaşıqlı tərzdən istifadə etmirlər. Chong deyir: "İngilisdillilərin bir çoxu ingilis dilinin dünya dilinə çevrilməsindən şaddırlar. Onlar düşünürlər ki, başqa dil öyrənməyə vaxt sərf etmək kimi ehtiyacları yoxdur. Amma... dünyanın müxtəlif yerlərindən olan və ingilis dili vasitəsilə əlaqə quran insanların toplaşdığı bir iclas otağına anidən gələn amerikalı və ya britaniyalının danışığını çox vaxt heç kim başa düşmür". Ana dili ingilis dili olmayanlar sən demə, daha məqsədli və ehtiyatlı danışırlar. İkinci və ya üçüncü dili ingilis dili olanlar üçün bu, tipik haldır.
Davamı    
 

НЕ МОГУ ПОСТУПАТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ

Нина Андреева
 
("Советская Россия", 13 марта 1988 г.)
 
Написать это письмо я решила после долгих раздумий. Я химик, преподаватель в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета. Как многие другие, являюсь куратором студенческой группы. В наши дни студенты после периода общественной апатии и интеллектуального иждивенчества постепенно начинают заряжаться энергией революционных перемен. Естественно, возникают дискуссии - о путях перестройки, ее экономических и идеологических аспектах. Гласность, открытость, исчезновение зон, запретных для критики, эмоциональный накал в массовом сознании, особенно в молодежной среде, нередко проявляются и в постановке таких проблем, которые в той или иной мере "подсказаны" западными радиоголосами.
Davamı    
 

Загадка происхождения Юрия Андропова. Был ли он евреем?

Сейчас достаточна распространена версия, что Андропов, единственный из руководителей СССР, был евреем. Действительно, шеф КГБ и генсек много путаницы и тумана внёс в свою биографию, однако скрывал ли он свою национальность или что-то другое? Для ответа на этот вопрос предлагаем вам статью "Пятый пункт Юрия Андропова" из книги Александра Севера "10 мифов о КГБ".
 
Многих отечественных авторов интересовала в Юрии Андропове его... национальность. Дело в том, что в большинстве официальных биографий этот «важный» пункт отсутствовал. Мы не будем в очередной раз цитировать все «доказательства» того, что Юрий Андропов — чистокровный еврей.
Davamı    
 

    
 

Зачем евреи пытались короновать Путина

Андрей Тюняев
главный редактор газеты «Президент»
 
Сегодня в России начали возвращать генералов из резерва. Мировое Зло затевает новую большую Войну. А еврейские лицедеи, которыми полна вся Москва, старательно шебаршатся вокруг Кремля, вынюхивая, высматривая и разведывая всё...
Недавно весь мир наблюдал спектакль, в котором шут по имени Хазанов захотел выставить шутом президента России Владимира Путина. У члена президиума Российского еврейского конгресса не получилась запланированная акция высмеивания президента.
Davamı    
 

    
 

Почему Ашот Асатрян и Ашот Мовсисян стали изучать азербайджанский язык

Изучение азербайджанского языка становится все более популярным в Армении. В то время как две страны остаются в состоянии, близком к войне, некоторые подчеркивают стратегическую важность «знать своего врага», в то время как другие стремятся лучше понять своих соседей. Об этом говорится в статье журналистки Армине Аветисян, опубликованной на кавказском новостном портале OC Media.
В 2012 году, впервые в Армении был выпущен учебник азербайджанского языка. Книга была инициативой кафедры турецких исследований в Ереванском государственном университете. Ученый совет университета сертифицировал академическое значение учебника. Сегодня этот учебник пользуется большим спросом, так как желание учиться азербайджанскому языку в Армении растет с каждым днем.
Davamı    
 

"Times" jurnalı Ayətullah Xamenei haqqında

İranın 78 yaşlı lideri
 
-İranın 78 yaşlı lideri 29 ildir ən təlatümlü tufanlara məruz qalan bir ölkəni elə idarə edir ki, ölkə Asiyada ən təhlükəsiz regiona çevrilib. 
-İranın 78 yaşlı lideri təkrara yol verməmək şərti ilə xalqı üçün 3 saat söhbət edir, hətta bir qurtum su içmədən! (Siyasət elmində buna üçlü model (dil-norma-danışıq aktı deyilir).
-İranın lideri 80 dəqiqəlik üçlü model nitqi ilə Hitler və Çörçilin 9 dəqiqəlik üçlü model nitqi rekordunu qırmışdır.
-İranın 78 yaşlı lideri iqtisadiyyat üzrə təhsil almasa da, ölkəsi üçün bir neçə yüz səhifəlik əsərdə müasir iqtisadi bəhsləri qələmə alır ki, beynəlxalq iqtisadçıların alıqışı ilə qarşılanmışdır!
-İranın 78 yaşlı lideri bir saatlıq tək çıxışında ictimai xəsarətləri müəyyən edib cəmiyyətin güclü və zəif tərəflərini sadə şəkildə insanlara çatdırır.
Davamı    
 

Гитлер на девять лет пережил Сталина

Периодически возникали слухи, что фюрер и Ева Браун не покончили с собой весной 45-го в осажденном Берлине, а перебрались в Южную Америку, Тибет или даже в Антарктиду! Английские историки Саймон Данстен и Джерард Уильямс провели независимое расследование. 5 лет они разъезжали по миру, по крупицам перебирали горы свидетельств, документов, опрашивали очевидцев. И в конце концов убедились, по их словам, в ужасном факте, далеко выходящем за рамки официальной истории. В 1945-м один из величайших злодеев в истории человечества смог спрятаться в Аргентине.
На русском языке бестселлер «Серый волк: бегство Адольфа Гитлера» выпустило недавно издательство «Добрая книга». Сами авторы завершают документальный фильм о своем сенсационном расследовании. Организовал побег века Мартин Борман, утверждают авторы «Серого волка».
Davamı    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Osmanlılar tərəfindən Xoy şəhəri əhalisinin qətliamı

Məhəmməd Əmin Riyahi Xoyi
 
Azərbaycan dərslik kitablarında görməməzliyə vurulan Osmanlı və Səfəvilərin müharibələrindən bir hissə
 
1049-cu hicri qəməri ili Şah Səfi ilə IV Sultan Murad arasında Qəsr-Şirin sülhündən sonra 9 ilə yaxın müddət ərzində Osmanlılar tərəfindən hücum baş vermədi. Bu müddətdə Osmanlı türklərinin qırğını və viranəlikləri, xüsusilə də Xoyun IV Sultan Murad tərəfindən 1045-ci ildə Xoy əhalisinin qətliamı və dağıdılması ilə bağlı Xoyun yaraları yavaş-yavaş sağalırdı. 1130-cu hicri qəməri ilində (1718-ci il) Pasaroviç sazişinin imzalanması ilə nəticələnən Osmanlıların Avstriyaya məğlub olması ilə, Osmanlı türkləri tərəfindən artıq hücumun baş verməyəcəyi və sülh və sakitliyin davam edəcəyi təsəvvür olunurdu.
Davamı    
 

Подборка нокаутов в Сумо

Davamı    
 

    
 

    
 

650 minlik “Lamborghini”, Türkiyə səfirliyi qarşısında atışma və Şərurdan gələn oliqarx

Yeni dərs ilinin ilk günündə Bakıda, Dövlət İqtisad Universitetinin qarşısında görünən 650 minlik “Lamborghini” medianın diqqətini vaxtilə virtualaz.org və haqqin.az saytlarının gündəmə gətirdiyi mövzuya – oliqarxlara və onların uşaqlarının milyonlarla dollarlıq oyuncaqlarına yönəltdi.
Çünki xəbər yayıldı ki, bu “Lamborghini” nazir uşaqlarına məxsus olmasa da hər halda uzun müddətdir ki, hakimiyyətdəki güclü əlaqələri sayəsində tikinti biznesində yaxşı mövqelər qazanan, eyni zamanda adı dəfələrlə mənzil fırıldaqlarında keçən, “Şərurlu İsfəndiyar” kimi tanınan tikinti maqnatının tələbə oğlu Allahverdi Axundova məxsusdur.
Dərhal sual yarana bilərdi ki, axı nə olsun?! İsfəndiyar pullarını bizneslə qazanıb.
Davamı    
 

Как армяне устраивали взрывы в Москве

8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. Первая бомба взорвалась в 17:33 в вагоне московского метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Второй взрыв прогремел в 18:05 в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья бомба взорвалась в 18:10 у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек (все — при первом взрыве в метро), 37 были ранены.
К поискам преступников были привлечены лучшие следователи прокуратуры, МВД и КГБ СССР. Руководил оперативно-розыскной группой генерал-майор КГБ В. Н. Удилов. Операция получила кодовое название «Взрывники».
Davamı    
 

Работа американской разведки в Армении

В Армении, где как и в Турции деятельность американских «псевдодипломатов» также нацелена на свержение конституционного строя и приведение к власти прозападных оппозиционных сил. Так к числу подобного рода дипломатических сотрудников можно отнести:
Джеффри Кристофер Плант в Армении с августа 2012 года – второй секретарь посольства. На самом деле этот овощ (так переводится его фамилия) Плант является заместителем официального представителя ЦРУ в Армении. Работает лично с Левоном Барсегяном и Давитом Санасаряном, с которым их периодически видят.
Олена Рорафф блондинка-украинка, привезла в Армению заразу и распространяет ее.
Davamı    
 

Работа американской разведки в Грузии

Американская дипломатическая миссия в Тбилиси одна из самых многочисленных – более 70 человек только дипломатического состава. Кроме того, под «крышей» ведомства работают специалисты USAID и «Корпуса мира» - структур Госдепартамента США, официально занимающихся оказанием финансовой и гуманитарной помощи населению. В действительности, в их арсенале сбор тенденциозной информации, работа со СМИ и формирование протестных настроений через подконтрольные общественные организации.
Вмешательство посольства США во внутренние дела Грузии фиксируются повсеместно – от «оказания содействия» в подготовке законопроектов, до принуждения грузинских политиков следовать «евроатлантическому курсу».
Davamı    
 

    
 

Хочу в КГБ!

Евгений Савченко
 
Генерал-лейтенант полиции Евгений Савченко, начальник регионального Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, рассказывает о своей боевой молодости и не менее суровой зрелости…
Неспешный, обстоятельный монолог Евгения Юрьевича поможет вдумчивому читателю полнее представить наше недалекое прошлое и, может быть, как-то иначе взглянуть на сегодняшний день.
 
Меня и сегодня поражает, как я, будучи еще подростком, выбрал свою дорогу жизни. Но этот выбор случайным не назовешь.
Davamı    
 

Межнациональные распри раздувались сторонними силами искусственно

Генерал-лейтенант полиции Евгений Савченко:
-Мы изымали оружие, боеприпасы, задерживали боевиков в разных районах Нагорного Карабаха, сталкивались с фактами минирования и подрыва дорог, водозаборов и т.д. и т.п. Длительное время находясь в непосредственном контакте с жителями конфликтующих территорий, я убедился, что, несмотря на высокое социальное напряжение, абсолютное большинство местного населения было категорически против кровавых столкновений. Многие коренные жители давно жили в смешанных браках, с уважением относились к соседям, и «национальная тема» никого особенно не волновала. На мой взгляд, межнациональные распри раздувались сторонними силами искусственно, а главной причиной возникшего напряжения в обществе являлась коррупционность должностных лиц республик и бедственное материальное положение простых людей. В 1988 году даже в самом Ереване – красивейшем городе! – я был поражен нехваткой питьевой воды и электричества, многие жили в подвалах и на чердаках многоквартирных домов. Перенаселенность способствовала возникновению спонтанных бытовых, уличных конфликтов, которые связывались якобы с избыточным присутствием азербайджанцев.
Davamı    
 

    
 

Бренда Шаффер - советник по «стратегическим вопросам» президента SOCAR?!

«Newrepublic.com»: Бренда Шаффер полирует имидж азербайджанской автократии, не раскрывая свои связи с правительством
 
«В присутствии 30 человек на обсуждениях в Колумбийском университете, профессор политологии из Хаифского университета Бренда Шаффер на мой вопрос о своих тайных связях ответила вопросом об уровне моего холестерина», – пишет Кэйси Митчелл на сайте «Newrepublic.com».
Как отмечает автор вопрос его холестерина, жены и платы за учебу обсуждался ни где-нибудь, а на презентации планов Азербайджана по перенаправлению каспийского газа через Южный газовый коридор на европейский рынок.
Davamı