Dılədəm qardə ijən noumid eşği həvo

Bəxtiyar Ruşin
 
Dılədəm qardə ijən noumid eşği həvo,
Səbəb qıləy tolışə kinəy – ıştən bevəfo!
 
Fəsli – bahare ısət, handən şeyda bılbılon,
Əmma çımı boğədə bılbıl kardəni nəvo.
 
Iştən votdə bəmı, zındəm ıştı dardi çarə,
Pinhon kardə, votdəni əv çımı dardi dəvo!
 
Billah, bı əzobondə əğyari qınoş veye,
Əmma ıştə kəşəyon zındənim bəyən rəvo.
 
Reçış doə qıləy xoş məğamdə bə Tolışi;
İlahi yolə baxşəy, çəmə çimənon səfo.
 
Bəşem bəştə məhol, orzum heste,bı nezoni,
Punə, marzə bu bakam - əvonin ğəlbi şifo.
 
Ruşina, ıştə ruji dı çokə duston dəvun;
Im dınyo dəvon şine, bıkəşoş çanə cəfo!
10-07-2017 11:05 Baxılıb: 3960    
Şərh bildir