Amerikan ordusu haqqında mif

İbrahim Sel

Mətbuat vətəndaşların beynini elə yumuşdu ki, onlar hakimiyyəti yeni-yeni torpaqların işğalna səsləyirdilər

 Yanlış təbliğat nəticəsində bizi inandırmağa çalışırlar ki, ABŞ ordusu dünyanın ən güclü, möhtəşəm və döyüşkən ordusudur. Amma bu doğrudanda belədirmi?

Davamı    
 

Провальные операции спецподразделений стран НАТО

Davamı    
 

Пять самых позорных провалов армии США

Davamı    
 

Turan mifi

İbrahim Sel
 
GİRİŞ
 
 Bizim topladığımız və oxucularımıza təqdim etdiyimiz informasiyanı sözün adi mənasında tədqiqat adlandırmaq düzgün deyildir. Biz xüsusi nişanlı reallıq yaratmaq istəyirik. Bizim maraq dairəmiz təkcə quru tarixi yox, metatarixi və istoriosofiyanı da əhatə edir. İudey akademik sisteminin xalqa təqdim etdiyi tarix elmi reallıqdan uzaqdır, əsl həqiqətləri (qoy) xalqdan gizlətmək məqsədi güdür.
Davamı    
 

QIZILBAŞ – ARİYA-SLAVYAN ORDASI

 Səfəvi və Tatarıstan əlaqələrinə tarixdə çox az diqqət yetirilib. Həmin epoxada şimalda və cənubda hərəkətverici qüvvəsinin türklər olduğu iki dövlət formalaşmışdı: biri Rusiyadakı Qızıl Orda, digəri İrandakı Qızılbaş. Hər iki dövlətin adında eyni “Qızıl” sözünün olması bizi düşündürməlidir. Bu elə eyni coğrafiyanı əhatə edən eyni subkultural ariya-slavyan imperiyası demək idi. Sadəcə hərəkətverici qüvvə türklər idi. Bura mancurların (əsl adları moğol) Çində qurduqları möhtəşəm Tsin (Çin dilində Qızıl) İmperiyasını da əlavə edək. Mənbələrdə qeyd olunur ki, mancurlar öz keçmiş dövlətlərinin xatirəsinə uyğun olaraq Çində yeni qurduqları dövlətə Qızıl adı vermişdilər. Bir sıra yerli hakimlərin qurduqları sultanlıq-zolotanlıqları (zoloto- rus dilində qızıl) da yada salaq.

Davamı    
 

“MONQOL-TATARLAR” MƏNBƏ VƏ RƏSMLƏRDƏ SARIŞINDIRLAR

İbrahim Sel
 
 Yeni nəsil tədqiqatçıların gəldiyi nəticə budur ki, ümumiyyətlə tarixdə “monqol-tatar” adlı qövm olmamış, “moğol” və “tartar”lar isə monqolid yox, ağ irqin nümayəndələri olmuşlar. Hələlik ənənəvi tarixçilərin bunu etiraf etməyə cəsarətləri çatmır.
 Mənbələrdən aydınlaşır ki, “monqol-tatarlar” monqoloid yox, avropoid görünüşlü idilər. Tanınmış türkoloq və etnogenetik alim Lev Qumilyov “Qədim Rus və Böyük çöl” kitabında yazır: “Salnaməçilərin qeydlərindən və Mancuriyada tapılmış freskalardan qədim monqolların hündürboy, saqqallı, açıq saçlı və göygöz olduğu üzə çıxır”. Asiyaya səyahət etmiş məşhur italyan taciri Marko Polo (1254-1324) “monqol” imperiyasının paytaxtı Xanbalıkda 17 il yaşamış və xan sarayının naturadan çoxlu rəsmlərini çəkmişdir.
Davamı    
 

Октябр 2003 года: Как это была?

В 1989 году, на волне антирусских выступлений, тогдашний никому неизвестный кандидат исторических наук и преподаватель Бакинского Государственного Университета, курд по национальности Иса Гамбаров меняет свою русифицированную фамилию на более приемлемый для азербайджанского националиста турецкий вариант Гамбар. Спустя небольшое количество времени он стал фактически правой рукой руководителя радикальной группы Народного Фронта Азербайджана Абульфаза Эльчибея. Эльчибей известен всем русским бакинцам как самый настоящий подонок, коим он и являлся. В середине 80-х годов, вступил в нелегальную группировку турецких националистов радикалов «Серые волки» («Боз гурд» по азербайджански), которая действовала с 1984 года в Азербайджанской ССР.
Davamı    
 

(OS)TURAN MİFİ

İbrahim Sel
 
AZƏRBAYCANLILAR TÜRKDÜRMÜ?
 
 Azərbaycan əhalisi etnolinqvistik strukturuna görə yekcins deyildir. Bizim ölkədə türk, ari, hətta slavyan xalqların varisləri bir-birinə qarışıblar. Yaşadığımız coğrafi regionda Avrasiya qitəsinin ən mürəkkəb və mübahisəli rasogenez problemi hökm sürməkdədir. Qaploqrupların və antropologiyaların öyrənilməsi belə bir nəticə verir ki, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti monqoloid yox, avropoid irqinə mənsubdur. Azərbaycanlı tipinin türk-monqol-tatardan da çox pers-talış-erməni tipinə yaxınlığı ilk nəzəri cəlb edən məsələlərdəndir.
Davamı    
 

DƏRBƏND TƏHLÜKƏSİ

İbrahim Sel
 
3 iyul- Qoy xalqların Xazariya üzərində qələbə günüdür. 3 iyul 964-cü ildə Cəsur ləqəbli əzəmətli rus knyazı Svyatoslav İqoreviçin drujinası Xazariya Xaqanlığı ordusunu darmadağın etdi. İudey Xazariyasının paytaxtı İtil Rus drujinası tərəfindən tutuldu və yerli-yeksan olundu. Salnamələrdə deyildiyi kimi, knyaz Svyatoslav bu məkr yuvasında daşı daş üstə qoymadı.
Davamı    
 

ŞAH İSMAYILIN TƏXƏLLÜSÜ BARƏDƏ

İbrahim Sel

 Araşdırmalar göstərir ki, orta əsrlər Avropa mənbələrində “Kitay” kimi adı çəkilən ölkə indiki Çin ölkəsi deyil. 14-16-cı əsrlərə kimi avropalı müəlliflər Kitay dedikdə ondan qərbdə yerləşən regionu- Persiyanın şimalını nəzərdə tuturdular. İndiki Çin dövlətinin qədim adı Kitay yox, Pekin (Pejin) idi. Bu dövlət orta əsr xəritələrinə Peqaya Orda kimi düşmüşdür. Qərbyönümlü Romanovlar Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra kazaklarla yeni hökumət arasında müharibə başlandı.

Davamı    
 

Lomonosov elmdə xarici təcavüzə qarşı

İbrahim Sel
 
 Ölkə tarixini falsifikasiya etdiyinə görə alman “professor”unu döydüyü üçün tanınmış rus alimi Mixail Lomonosov zindana salındı. Lomonosov düz bir il Petropavlovsk qalasındakı zindanda ölüm hökmü altında yatmalı oldu. Ölümündən sonra isə alimin misilsiz arxivi İmperatriça Yekaterinanın favoriti qraf Orlov tərəfindən naməlum istiqamətə aparıldı. Böyük mütəfəkkirin qiymətli kitabxanası və bütün həyatını həsr etdiyi çoxsaylı əlyazmaları it-bata düşdü.
 Mixail Lomonosov öz müasirləri içində Rusiya Elmlər Akademiyasında yeganə rus mənşəli alim idi.
Davamı    
 

Yumşaq güc siyasəti

İbrahim Sel
 
KİV- ÖLDÜRÜCÜ SİLAH
 
 Amerikan ideoloqu Zbiqnev Bjezinski kommunikasiya vasitələrini dünya hökmranlığının əsas elementi kimi səciyyələndirir. ABŞ-ın müstəsnalığı, möhtəşəmliyi və yenilməzliyi obrazı uzun illər uzunu məhz media vasitəsilə yaradılmışdır. KİV-dən məharətlə istifadə edən Qərb özünü dünya ictimaiyyətinə şəfqət təcəssümü, nur saçan qüvvə, Şərqi isə şər məkanı, qara qüvvə kimi sırımaqdadır.
Davamı    
 

Вторая мировая информационная война. Как в ней победить России?

Игорь Панарин
 
Накал внешнего информационного нападения будет увеличиваться, и надо усиливать способы противодействия.
Усиление военного присутствия России в Сирии является вынужденной и ответной мерой, в связи с масштабным вооружением ИГИЛ западными государствами.
Например, 26 февраля 2015 года ПВО Ирака сбили 2 британских самолета, сбрасывающих оружие для ИГИЛ. А США выделили 500 млн. долларов для снабжения боевиков ИГИЛ вооружением под прикрытием программы подготовки 75 боевиков якобы для борьбы с ИГИЛ.
Davamı    
 

Роза Каганович и отравление Сталина варфарином

Тема отравления Сталина официально наконец-то признана исторической наукой. Вне сомнения это очень интересная тема, с удивительными совпадениями, такими как например в деле смерти Л.Берии.
59 лет назад (5.03.1953г.) умер Иосиф Сталин, бессменный руководитель Советской эпохи. После этого в известной Еврейской газете появилась статья с заголовком: «Похороны товарища Амана» (Аман, книга «ЕСФИРЬ» Ветхий завет. Враг Еврейского народа), что открыто обозначает то, что И.В.Сталин считается Евреями одним из главных бед и злом для этого народа. А так же намёк на то, что Сталина отравила женщина-еврейка, которая выполнила роль Есфири. После второй мировой Войны, Сталин развернул антисемитскою деятельность и был отравлен. По всей видимости начальником его личной охраны, Хрусталёвым.

Davamı    
 

Сталин остановил иудейский террор и геноцид


Первые начальники лагерей ГУЛАГа... говорящие на идиш. Этих русофобов почти всех расстрелял Сталин.

Davamı    
 

КАК ФРАНЦУЗЫ УСТРОИЛИ ГЕНОЦИД АЛЖИРЦЕВ

За весь период колониального правления в Алжире французскими войсками было убиты миллионы мирных жителей.
Davamı    
 

Son iyirmi əsr ərzində qeyri-yəhudilər arasında düşmənçilik yaratmışıq

Ustalıqla düzülüb qoşulmuş nəzəriyyə və frazeologiyanın, birgə yaşayış qaydaları və digər fəndlərin köməyi ilə kütlələri və şəxsiyyətləri idarə etmək sənətindən qeyri-yəhudilərin başı çıxmır. Bu sənət yalnız bizim analiz, müşahidə və götür-qoy məharəti əsasında püxtlələşmiş administrativ kəlləmizin ixtisasına məxsusdur. Bu sahədə bizə rəqib yoxdur, necə ki siyasi hərəkət və həmrəylik planlarının tərtib edilməsində heç bir rəqibimiz yoxdur. Son iyirmi əsr ərzində biz qeyri-yəhudilərin qəlblərini ələ alaraq şəxsi və mili maraqlara görə üz-üzə qoymuşuq, aralarında dini və milli düşmənçilik yaratmışıq. Biz elə güclüyük ki, bizimlə hesablaşmağa məcburdurlar.
Davamı    
 

İctimai rəyə biz rəhbərlik edirik

«Bizim üsul-idarəmizin başlıca vəzifəsi qeyri-yəhudilərin ictimai təfəkkürünü tənqid vasitəsi ilə zəiflətəmək, onları müqavimət göstərmək istəyi oyadan düşüncələrdən uzaqlaşdırmaq, ağıllarının gücünü boş-boşuna söz güləşdirməyə yönəltməkdir. Bütün zəmanələrdə xalqlar, eləcə də ayrı-ayrı şəxsiyyətlər sözü iş kimi qəbul ediblər. Onlar həmişə yalanla özlərini aldadırlar və ictimai zəmində verilən vədə əməl edilib-edilmədiyinə nadir hallarda diqqət yetirilir. Buna görə biz bircə zahiri görünüşü nümunəvi olan təşkilatlar təsis edəcəyik ki, oturub inkişafa verdikləri töhfələr barədə ağızdolusu danışsınlar. Biz bütün partiyaların, bütün siyasi istiqamətlərin liberal sima və qiyafəsini mənimsəyəcəyik. Onları elə natiqlərlə təmin edəcəyik ki, aramsız boşboğazlıqları ilə insanları bezdirib yorsunlar.
Davamı    
 

Qarakənd faciəsində Tamerlan Qarayevin rolu

“Vaqif Hüseynov, Qatır Məmməd, Şahvələddi, nəhayət, mən; ayrıca təkadamlıq kameralarda qalırdıq. Kameramın nömrəsi, tərsliyə bir bax 13-dü. Bir gün Qatır Məmmədə (Ağdam özünümüdafiə batalyonlarından birinin komandiri) dedilər bəs guya qazamatda yoluxucu xəstəlik var. Sənə peyvənd vurmalıyıq. Vurdular. 20 dəqiqədən sonra o, öldü. Gəlib apardılar. Niyə öldürdülər onu? Deyirdi bəs vertolyot qəzasından əvvəl Tamerlan Qarayev ratsiyada axtarıb onu. Deyib o səmalardan bir erməni vertolyotu uçacaq indi. Vurarsız. Düşdümü, buna da sakitləşməyin. Gedin, cəsədləri gülləylə darayın...”

Hacı Əbdül, “Yeni müsavat”, 14 oktyabr, 2016-cı il

Davamı    
 

Sionist İngiltərə qoy xalqlara qarşı

İbrahim Sel

Qosqoca İngiltərə dövləti və ingilis xalqı yəhudi milyonçularının əsarətinə necə düşdü?

Orta əsrlərdə sionistlərin Avropanı qarışdırdıqları, bu səbəbdən də zaman-zaman müxtəlif Avropa ölkələrindən deportasiya olunduqları və nəhayət, Osmanlı dövlətinə sığındıqları millətçi yəhudilərə üz qarası gətirməklə bərabər tarixdə heç kəsin inkar etmədiyi həqiqətdir.

Davamı    
 

İngiltərənin işğalı

17-ci əsrdə artıq yəhudilər qızıl ehtiyatlarını və iqtisadiyyatın müxtəlif əsas istiqamətlərini əllərinə almışdılar. Ona görə də kral I Eduard yəhudiləri İngiltərədən qovdu. Fransa, Hollandiya və Almaniyada qızıl ehtiyatları saxlayan yəhudilər İngiltərəyə qəzəblənərək, birinci olaraq burada üsyan başlatmağı qarşıya məqsəd qoydular. İngiltərədə siyasi liderlər, dini xadimlər və özəl təşkilatlar arasında nifaq və daxili qarışıqlıq salmaq məqsədi ilə yəhudilər bütün gizli təşkilatları hərəkata cəlb etdilər. Nəticə etibarilə İngiltərə bir-birini məhv etməyə, boğmağa çalışan müxtəlif cəbhələrə bölündü. Parlamentlə fikir ayrılığı şiddətləndi.

Davamı    
 

İngilislər Şərqdə qoylara qarşı

1857-ci ildə Hindistanda qoy xalqların lideri 2-ci Şah Bahadır ingilis kolonizatorlarının zülmünə dözməyərək, ordunun və xalqın birliyi ilə qiyama başladı. İlk mərhələyə öz adına pul kəsdirib, xütbə oxutmaqla başladı. Şahın bu hərəkətinə qarşı ingilislərin reaksiyası çox şiddətli oldu. İngilis əsgərləri Dehliyə daxil olaraq evləri, dükan və mağazaları qarət etdilər. Qarşılarına çıxan bütün qoca, cavan, uşaq və qadınları qılıncdan keçirdilər. Dözülməz bir vəziyyət yarandı. Bahadır Şah Dehlinin içərisindəki Kalyayi Müəlladanın 10 kilometrliyində yerləşən Humayun şahın türbəsinə sığındı. Zalımlığı ilə məşhur olan ingilis zabiti, keşiş Hudson bu məsələni öyrənərək ordu komandanı Vilsona bildirirdi. O Bahadır Şahı tutmaq üçün yardımçı qüvvələr istədi.
Davamı    
 

Azadlığın mason izahı

«SİON MÜDRİKLƏRİNİN PROTOKOLLARI»:
 
«Azadlığın özü Allaha inam, insanlığın qardaşlığı prinsipləri üzərində köklənsəydi və  tabeliyi, hakimiyyət altında olmanı təyin etmiş yaradılış qanunlarına zidd bərabərlik fikrindən uzaq dursaydı, onda ziyansız olub, xalqların rifahına zərər vurmadan dövlətin gündəlik həyatında mövcud ola bilərdi. Belə bir inanc şəraitində xalq zühurçuların himayədarlığı ilə idarə olunardı və mənəvi liderinin- ruhaninin rəhbərliyi altında Allahın buyurduqlarına itaət edərək, dinc və üsulluca yaşayardı. Ona görə də lazımdır ki, dinə inamı sarsıdaq, qeyri-yəhudilərin beynindən Allah və Ruh prinsipini çıxaraq.
Davamı    
 

Qoylar üçün qondarma elmlər

«Qeyri-yəhudilər qərəzsiz tarixi müşahidələr praktikasını deyil, nəticələrinə tənqidi münasibət bəsləyə bilmədikləri ətalətli nəzəriyyəni özlərinə rəhbər tuturlar. Buna görə də, onlarla qətiyyən hesablaşmamalıyıq- qoy onlar müəyyən müddətə qədər özləri üçün işləsinlər, yaxud yeni əyləncələr və keçmişlə bağlı xatirələrlə yaşasınlar. Qoy elm kimi onlara təlqin etdiyimiz şey (nəzəriyyə) onlar üçün başlıca rol oynasın. Biz mətbuatımız vasitəsilə onlarda buna kor-korana bir inam yaratmışıq. Qeyri-yəhudilərin ziyalıları öz bilikləri ilə öyünür və elmdən götürdükləri məlumatları məntiqi surətdə yoxlamadan hərəkətə gətirirlər. Əlbəttə ki bu məlumatları beyinləri bizə lazım olan istiqamətdə tərbiyə etmək məqsədi ilə, bizim agentlər yoğurub-yapmışlar. Siz elə düşünməyin ki, bizim təsdiq etdiklərimiz əsassız və sübutsuzdur. Bizim tərəfimizdən qondarılmış elmlərin “uğurlarına” diqqət yetirin.
Davamı    
 

“Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq” tələsi

«Hələ qədim zamanlarda bütün xalqların arasında birinci olaraq “Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq” sözlərini biz bağırmışıq. O vaxtdan həmin sözlər dörd bir tərəfdən bu tələ yeminə uçub gəlmiş beyinsiz tutuquşular tərəfindən dönə-dönə təkrar edilmiş və beləcə, əvvəllər kütlənin təzyiqindən qorunan dünyanın firavanlığı, həqiqi insan azadlığı əldən çıxarılmışdır. Özlərini ağıllı və ziyalı hesab edən qeyri-yəhudilər bu sözlərin başaldatdı olduğunu anlamamış, onların mənalarındakı ziddiyyətləri və bir-birinə uyğunsuzluğunu sezməmişlər. Görə bilməmişlər ki, təbiətdə azadlıq olan yerdə bərabərlik olmaz, bərabərlik olan yerdə azadlıq olmaz. Təbiət özü zəkaların, xarakterlərin və qabiliyyətlərin qeyri-bərabərliyini bərqərar edib. Fikirləşmirlər ki, kütlə kor bir gücdür və liderlik etmək üçün onun içindən atılıb ortaya düşənlər siyasət sahəsində kütlənin özü qədər kordur. Bu bambılı dahi də olsa, siyasət sahəsində baş çıxara bilməyəcək.
Davamı    
 

Как Горбачевы продавали Родину за бриллианты

Почему Раиса Максимовна мечтала развалить собственную страну, и как она помогала мужу пробраться на вершины политического Олимпа.
 
Со своими западными коллегами Горбачев начал общаться еще с конца 70-х, тогда, когда был всего лишь рядовым членом Верховного Совета, а по совместительству- главой комиссии по охране природы… Именно эта маленькая никчемная должность сыграла зловещую роль в истории нашей страны!
Дуэйн Андреас. Запомните это имя. В конце 70-х именно он встречался с Горбачевым, чтобы обсудить проблемы беззащитной природы.
Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Правда, если не знать одну маленькую деталь.
Davamı    
 

Eldar Mahmudovun müxalifətdəki şaykasının Azərbaycandakı Rusiyayönümlülərə qarşı informasiya müharibəsi

2014-cü il aprelin 28-də Azərbaycanın bir qrup siyasi partiya, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi və ziyalısı Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahında toplantı keçirmişdir. «Rusiya təhlükəsi»nə həsr olunmuş toplantıda Azərbaycan xalqına müraciət qəbul olunmuşdur. Müraciətdə deyilir:
 
«Azərbaycanın Rusiya tərəfindən 2-ci işğal günü olan 28 aprel ərəfəsində dünyada və regionda baş verən prosesləri dəyərləndirərək, bu proseslər nəticəsində Azərbaycan istiqlalı və milli təhlükəsizliyi üçün təhdidlərin kəskin şəkildə artdığından narahatlıq ifadə edərək bu müraciətlə çıxış etmək qərarına gəlinmişdir.
Davamı    
 

Игорь Стодеревский - Шеки

Записки офицера спецназа ГРУ
 
"Нам кое-кто твердит, нужны, мол, все таланты,/ Но держат землю всё-таки Атланты". Воловик.
 
В 1988 году в Закавказье начался межнациональный конфликт между армянами и азербайджанцами. Столетиями жили рядом, а тут вдруг взяли и начали конфликтовать. И как конфликтовать? Море крови и средневековое варварство, резня всех подряд женщин, стариков, детей. Местные правоохранительные органы уже не справлялись с ситуацией, а зачастую скрыто, или даже открыто, поддерживали одну из сторон конфликта.
Davamı    
 

Александр Дугин: Трансгуманизм- дьявольская затея, смертный приговор человечеству

Это переход к эпохе киборгов, гибридов, мутантов, химер и виртуала, спасет людей только Традиция
 
Течение трансгуманизма набирает популярность во всем мире, и прежде всего на Западе, где оно и зародилось. Символом его является круг с латинской буквой H - от human, человеческое - и значок плюс: "эйч плюс".
Что это модное течение, доводящее идею прогресса до логического конца, обещает своим адептам и чем оно грозит всем людям.
Davamı    
 

Агенты ЦРУ: Имена и явки

Большое количество публикаций об активной работе представителей американского разведсообщества (в том числе и действующими под официальными прикрытиями МИД США) в странах Турции и СНГ подвигли на систематизацию и обобщение всех этих материалов, а также добавление туда других пока еще не появлявшихся в прессе аспектов.
В начале хотелось бы остановиться на крайне интересном материале турецкой прессой, в котором были обнародованы новые имена сотрудников американских спецслужб, причастных к перевороту в Турции.

Davamı    
 

СССР продали всего за 12 миллиардов долларов в 1985 году?

Развал СССР как таковой начался с 1985 года, но основной удар пришелся на 1987 год, когда подразделения КГБ по распоряжению Горбачева, злоупотребляющего своими должностными полномочиями, стали заниматься не обеспечением государственной безопасности СССР, а внедрением доллара в хозяйственную деятельность и «вхождением в рынок», во взаимодействии с руководством США, Англии, Франции, Германии.

Davamı    
 

SATQINLARI TANIYIN! AZƏRBAYCAN NEFTİNİ NECƏ SATDILAR?!

Məhz Əbülfəz Elçibəyin dövründə BP şampan, rüşvət və fahişələr hesabına 5 milyardlıq müqavilə bağlaya və neft konsorsiumunun başında dura bilib
 
Azərbaycan ingilis işğalına məriz qalıb
 
 British Petrolium (BP) şirkətinin Azərbaycan layihələrinin keçmiş rəhbəri Les Abrahams “London Daily Mail” müxbiri Qlen Ouenə bildirib ki, Azərbaycan məmurlarına rüşvətə və onların vaxt keçirməsinə 90-cı illərin əvvəllərində 45 min funt (90 min dollar) sərf olunub. Lakin bu xərclər, Abrahamsın sözlərinə görə, BP-yə sərfəli şərtlərlə müqavilələrin imzalanmasından sonra ödənilib.
Davamı    
 

СТАЛИН - человек, которого нужно понять

Davamı    
 

Size bir ülke anlatayım mı?

Bu ülkede 69 yaşındaki A.Ü gibi, yolda sadece adres sorduğunuz torununuz yaşında bir genç tarafından bir barakaya çekilip tecavüz edilebilirsiniz, maaş kartlarınız ve ziynet eşyalarınız çalınabilir...
Bu ülkede 6 yaşındaki Gizem Akdeniz gibi, babanızın kuzeni tarafından defalarca tecavüz edilebilir, öldürülebilirsiniz, cesediniz ormanda bulunabilir. Yaşınızın bir önemi yok, vajinanızın olması yeterlidir erkekleri tatmin edebilmeniz için...
Bu ülkede 21 yaşındaki Fatma Nur Çelik gibi, evinize internet kurmaya gelen birisi tarafından, koli bandı ile bağlanarak tecavüze uğrayabilirsiniz, 2 gün sonra kendi evinizde elleriniz kollarınız bağlı bir şekilde cesediniz bulunabilir.
Davamı    
 

İbrahim Sel - Amerikançılıq nədir?

Amerikançılıq nədir?

I yazı: Sizin amerikançılıq adlandırdığınız, mahiyyət etibarı ilə kristallaşmış yəhudi ruhundan başqa bir şey deyil

Ağdərili işğalçılar hinduların öz mənəvi-əxlaqi səviyyəsinə görə yəhudi-talmud mədəniyyətindən xeyli yüksək olan və xristian dünyagörüşlərinə yaxınlaşan mədəniyyətlərini məhv etdilər

Davamı    
 

“Şuşada olmalı adam, Heydər Əliyevin yanındaydı...”

"Elbrus Orucovdan sonra icra başçısı Nizami Bəhmənov da Heydər Əliyevin qəbulunda olub. Niyə?"
 
Rəhim Qazıyev: "Naxçıvanla atəşkəsin hesabına 400 kilometrlik Naxçıvan- Ermənistan sərhədindəki qüvvələr Qarabağa göndərilmişdi..."
 
Elbrus Orucov 27 apreldə Şuşada olmalı idi. Amma həmin vaxt o harda olub? Naxçıvanda. O, Naxçıvanda Heydər Əliyevin qəbulunda olub. Indi o çıxsın ortaya, desin ki, Rəhim yalan deyir. Ondan bir-iki gün sonra da Şuşanın o zamankı icra başçısı Nizami Bəhmənov Heydər Əliyevin qəbulunda olub. Niyə? Nə xəbər idi?
Davamı    
 

İlya Zemtsov: “Oğurlanmış respublika- Azərbaycan”

I hissə: Dumanlı 80-ci illər barədə şok təfərrüatlar

Arxivlərdə və xatirələrdə 70-ci illərin Azərbaycanı

“Hərdən Əliyevə hər şey çətin gəlirdi. Belə çıxırdı ki, respublikada şəhər və rayon səviyyəsində mövcud hakimiyyətin özündə qanun üçün təhlükə var. Bütün bu vəziyyətin yaranmasında iştirak edənlərin sayı həddindən çoxdu və bu vəziyyət çoxluğu qane edirdi. Nadir hallarda o, özünün bu acı fikirlərini Sviqunla bölüşürdü.

Davamı    
 

Николай Стариков в фильме «Значение истории»

Davamı    
 

ПОЧЕМУ РУССКИЙ МИР СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛИССИМУСА СТАЛИНА ЧЕЛОВЕКОМ СТОЛЕТИЯ?!


1. Православие стало основной религией в России. Запрет тоталитарных сект.
2. Исторические границы России (под названием СССР) были восстановлены. Национальный вопрос решался наилучшим образом.
3. Запрет абортов (иродовой войны против собственных детей).

Davamı    
 

Демократия по американски! Как США борется со своими майданами?

Davamı    
 

Oleq Platonov - Amerika niyə məhv olacaq?

Əksər hallarda insanlar dünyaya gəlməli olduqları ictimai sistemin girovlarına çevrilirlər. Amma sadə insanlar, məsələn, Çingiz xan, yaxud Hitler dövründə doğulduqları üçün günahkardırlarmı? Bununla belə, dəhşətli sistemlərin ilk qurbanaları da məhz belə insanlar olur. Amerika haqqında o qədər də xoşagələn olmayan söhbətə başlayarkən mən, əlbəttə, heç də onsuz da bir insan kimi mə᾽nəvi baxımdan artıq bədbəxt və rəncidə olan (elə Çingiz xan və Hitler dövründə yaşayanlar kimi) bir çox sadə amerikalıların xətrinə dəymək istəməmişəm. Şər imperiyasının, ümumiyyətlə yaşamaq hüququ yoxdur.
Davamı    
 

Mister Hemferin xatirələri (İngilis cəsususunun etirafları)

BİRİNCİ FƏSİL. Böyük Britaniyamızın əhatə etdiyi ərazilər çox genişdir. Günəş dənizlərin üzərində doğduğu kimi, dənizlərin üzərində də batar. Dövlətimizin Hindistan, Çin və Orta Şərq hissələrində hakimlik nəzarəti nisbətən zəifdir. Bu ölkələr tam mə`nada idarəçiliyimiz altında deyil. Lakin bu ərazilərdə çevik və fəal siyasət tətbiq edirik; onların hamısı əlimizə keçmək üzrədir. Burada iki mühüm amil diqqət mərkəzindədir: İşğal etdiyimiz əraziləri əldə saxlamaq və əldə edə bilmədiyimiz yerləri işğal etmək.
Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi (MNN) bu iki vəzifəni yerinə yetirmək üzrə bu dövlətlərin hər biri üçün ayrıca komisiya təşkil etmişdir. 
MNN-ə işə götürüldükdə, nazir e`timad göstərərək mənə Şərqi Hindistan şirkətində bir vəzifə verdi. Bu birlik zahirdə bir ticarət şirkəti idi.

Davamı    
 

СТАЛИН БЫЛ ОТРАВЛЕН, А ВВС США БОМБИЛИ СССР

Davamı    
 

AKP İsrail'le birlik olup İran'ı vuracak - Erbakan 2006

Davamı    
 

Cənubda iudey zülmü

 Kamran Bağırovun respublikaya rəhbər təyin edilməsilə Azərbaycanda bir qrup naxçıvanlı və ermənistanlıların tüğyan etmə dövrü başlandı. Respublikada hakimiyyət bilavasitə kürd mənşəli və onlarla bağlı kadrların əlinə keçdi. Bu kadrları arasında İsa Məmmədov özbaşına əməllərilə xüsusilə fərqlənirdi. İsa Məmmədovun əsli Ermənistanın Əzizbəyov rasyonunun Horis kəndindəndir. Sonradan ailəsi Naxçıvanın Şərur rayonunun Atralıq kəndinə köçmüşlər. Milliyyətcə yezidi kürdüdür, arvadı isə (Katirina Stepanovna) ermənidir. İsa Məmmədovun respublikanın Cənub bölgəsində törətdiyi fəsadlar barədə Nadir Ağayev “Fəlakətlərimizin baiskarı” kitabında geniş məlumat vermişdir.
Davamı    
 

Avropa İttifaqı nədir?


Avropa İttifaqının iki aspekti var: siyasi və iqtisadi. Avropa İttifaqı demokratik əsasların, insan hüquqlarının, mətbuat azadlığının cəmiyyətə maksimum inteqrasiyası prinspləri əsasında qurulur. Bu, sözdə belədir. Lakin əməldə tam başqa məzərə yaranır. Avropada istənilən antiqey mitinqləri amansızcasına polis tərəfindən dağıdılır. 2014-cü ilin fevralında AŞ binası qarşısında metallurgiya sənayesi işçilərinin mitinqi qaz, rezin güllələr istifadə olunmaqla amansızcasına dağıdılıb.

Davamı    
 

Георгий Сидоров. Неизвестная история человечества Часть 1

Davamı    
 

Пякин В. В. Роль Путина в возрождении России

Davamı    
 

Роль Путина, на чьей стороне Путин, либералы и предательство

Davamı    
 

КОБ - Вводная лекция (полностью)

Davamı